پری امیری
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - علوم نوین
رضا حسن زاده
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - علوم نوین
مجید راهرو زرگر
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - علوم نوین
آراز سیابی گرجان
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - علوم نوین
یاسر شکری کلاندرق
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - مهندسی نوین
مهرداد شیخلو
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - مهندسی نوین
فاطمه صادقی لاهیجانی
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - مهندسی نوین
کامران صباحی
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - مهندسی نوین
عباس صباحی نمینی
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - مهندسی نوین
سیدحمید صفوی
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - مهندسی نوین
آرش عبدالملکی
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - علوم نوین
فاطمه عبدی خرابه کهل
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - علوم نوین
سولماز کیا
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - علوم نوین
رامین مشک آبادی
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - مهندسی نوین
مریم معاضدی
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - مهندسی نوین
صغری میرارشادی
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - علوم نوین
شراره میرزائی
دانشکده پردیس فناوری های نوین نمین - علوم نوین