فرشاد کیوان بهجو

99- دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- تهران1394 فریبا اسفندياري درآباد

امکان سنجی توسعه پایدار ژئوتوریسم شهرستان دورود (مطالعه موردی دریاچه گهر )با مدل ارزش افزوده

Fifth International Conference on Interdisciplinary Social sciences 2-5 August 2010 London(England). فریبا اسفندياري درآباد

The Zonation of Soil Erosion and Sedimentation in the Watershed Using the AHP Method