مرتضی ابراهیمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی،ادیان و عرفان ebrahimi@uma.ac.ir
علی احمدپور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف
عادل آزاددل
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب
خدابخش اسداللهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
مهرداد آقائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب
محمدرضا آکار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف
سولماز امیر راشد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - هنر
آزاده بوستان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان انگلیسی
شکراله پورالخاص نوکنده ئی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
سیده زهرا پوررشیدزاویه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حقوق
حسام حسن زاده محمودآباد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - هنر
فریدون حسنخانی قوام
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - هنر
ابراهیم دانش
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
سیدمحمد رضی نژاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان انگلیسی
افسر روحی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان انگلیسی
بهمن زاهدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی،ادیان و عرفان
اسماعیل سعادتی خمسه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه
افسانه سعیداختر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان انگلیسی
مریم سلطانی کوهانستانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - فلسفه
جعفر سلمان زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - حقوق