ابراهیم تقی نژاد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - مهندسی و فناوری کشاورزی
محمد حسن زاده
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - علوم گیاهی
یاسر حسینی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - مهندسی و فناوری کشاورزی
منوچهر شیری جناقرد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - علوم گیاهی
عسگر عباداللهی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - علوم گیاهی
سیامک قضائی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - علوم دامی(مغان)
مرتضی کامرانی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - علوم گیاهی
علی مجتهدین
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - علوم دامی(مغان)
علی میرزازاده
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - مهندسی فناوری کشاورزی
وحید واحدی تکمه داش
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - علوم دامی(مغان)
طاهر یلچی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - علوم دامی(مغان)