پورتال پژوهشـــــی

دانشگاه محقق اردبیلی
آخرین مقالات ثبت شده
 • تحلیل مسائل هیدروژئومورفولوژي حوضه آبریز دریاچه نئور اردبیل به منظور آمایش(با تأکید بر فرسایش خاك و رسوب)" 1393 ، هیدروژئومورفولوژی،١٣٩٣،علمی–پژوهشی، موسی عابدینی قاسمیان

  موسی عابدینی

 • -پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: حوضه آبخیز گُلجه ،1393 ،جغرافیا و برنامه ريزي، دانشگاه تبريز،علمی–پژوهشی، شماره 49علمی–پژوهشی، ISC ، موسی عابدینی و حسن ستایش نسار

  موسی عابدینی

 • -پهنه بندی حساسيت خطر وقوع زمين لغزش در حوضه آبخيز خلخال چای با استفاده از مدل‌های چند معياره ( AHP Fuzy ) ، مجله انجمن ژئومورفولوژی ایرانشماره 4 ، 1393، علمی–پژوهشی ISC، موسی عابدینی و محمد حسین فتحی

  موسی عابدینی

 • ارزيابي فعاليت¬هاي نو¬زمين ساخت در حوضه آبخيز مشکين¬چاي از طريق شاخص¬هاي ژئومورفولوژی، 1393،جغرافیا و توسعه، سیستان و بلوچستان، شماره 35 ، تابستان، علمی–پژوهشی ، ISC، موسی عابدینی وشنوشبرنگ.

  موسی عابدینی

 • عابدینی ، موسی(1392) ، بررسي سازند هاي مقر شهر توريستي سرعين با تأكيد بر وضعيت توپوگرافي، GIS تكتونيك و اقليم جهت كاربري بهينه اراضي شهري با استفاده از GIS. جغرافيا و برنامه ريزي محيطي. سال 24 ، پياپي 49 ، شماره 1، بهار.صص 72 -51 .

  موسی عابدینی

404+

اعضا

8391+

مقالات

296+

کتابها

298+

طرح های تحقیقاتی