مهدی جودی
دانشکده علوم کشاورزی مشگین شهر - گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی
آیدین عزیزپور
دانشکده علوم کشاورزی مشگین شهر - گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی
لیلا غفارزاده نمازی
دانشکده علوم کشاورزی مشگین شهر - گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی
مهدی معمری
دانشکده علوم کشاورزی مشگین شهر - گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی