- -
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
علی شیخ الاسلامی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - مشاوره -
محمد احمدی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
زهرا اخوی ثمرین
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - مشاوره
رقیه افرونده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - فیزیولوژی ورزشی
سیف اله آقاجانی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
تقی اکبری
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
سجاد انوشیروانی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - فیزیولوژی ورزشی
محسن برغمدی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - بیومکانیک ورزشی
سجاد بشرپور
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
پرویز پرزور
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
آمنه پوررحیم قورقچی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - فیزیولوژی ورزشی
حسین تقوی قره بلاغ
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
امیرعلی جعفرنژادگرو
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - بیومکانیک ورزشی
نادر حاجلو
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
علی خالق خواه
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
ماهرخ دهقانی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - بیومکانیک ورزشی
اکبر رستم پور هفتخوانی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
فرهاد رضازاده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - بیومکانیک ورزشی f.rezazadeh@uma.ac.ir
علی رضائی شریف
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - مشاوره