بهروز افخمی
دانشکده علوم اجتماعی - باستان شناسی
حبیب ابراهیم پور
دانشکده علوم اجتماعی - مدیریت دولتی و گردشگری
حسن اسدی
دانشکده علوم اجتماعی - تاریخ و جامعه شناسی
فریبا اسفندياري درآباد
دانشکده علوم اجتماعی - جغرافیای طبیعی
صیاد اصغری سراسکانرود
دانشکده علوم اجتماعی - جغرافیای طبیعی
جعفر آقازاده
دانشکده علوم اجتماعی - تاریخ و جامعه شناسی
بهرام ایمانی
دانشکده علوم اجتماعی - برنامه ریزی شهری و روستایی
محمد باشکوه اجیرلو
دانشکده علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی
محسن پرویش
دانشکده علوم اجتماعی - تاریخ و جامعه شناسی -
فرهاد پوریانژاد
دانشکده علوم اجتماعی - تاریخ و جامعه شناسی
اسماعیل جهانی دولت آباد
دانشکده علوم اجتماعی - تاریخ و جامعه شناسی
اردشیر جوانمردزاده
دانشکده علوم اجتماعی - باستان شناسی
کریم حاجی زاده باستانی
دانشکده علوم اجتماعی - باستان شناسی
هاتف حاضری نیری
دانشکده علوم اجتماعی - علوم اقتصادی
محمد حسن زاده
دانشکده علوم اجتماعی - علوم اقتصادی
سجاد حسینی
دانشکده علوم اجتماعی - تاریخ و جامعه شناسی
وکیل حیدری ساربان
دانشکده علوم اجتماعی - برنامه ریزی شهری و روستایی
حسن خاوریان نهزک
دانشکده علوم اجتماعی - جغرافیای طبیعی
منصور رحمتی
دانشکده علوم اجتماعی - برنامه ریزی شهری و روستایی
حسین رحیمی کلور
دانشکده علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی