- -
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
بهروز افخمی
دانشکده علوم اجتماعی - باستان شناسی
علی شیخ الاسلامی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - مشاوره -
Reza Abazari
دانشکده علوم - ریاضیات و کاربردها
Roghayeh Jahdi
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و مهندسی جنگل
Yagoub Mansoori
دانشکده علوم -  شیمی
Hosein Mohammadzadeh
دانشکده علوم - فیزیک
Hossein Mohebodini
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - علوم دامی(اردبیل)
Raoof Mostafazadeh
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
Abbas Najati
دانشکده علوم - ریاضیات و کاربردها
Jamal Seifdavati
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - علوم دامی(اردبیل)
نعمت اباذری
دانشکده علوم - ریاضیات و کاربردها
حبیب ابراهیم پور
دانشکده علوم اجتماعی - مدیریت دولتی و گردشگری
مرتضی ابراهیمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی،ادیان و عرفان ebrahimi@uma.ac.ir
اکبر آبروش
دانشکده علوم - آمار و علوم کامپیوتر
مسعود ابی ترابی
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی عمران
مسعود اجری
دانشکده فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک
صدیف احدپور کلخوران
دانشکده علوم - فیزیک
علی احمدپور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف
غلامرضا احمدزاده
دانشکده علوم - ریاضیات و کاربردها